Farm With the Red Roof
Farm With the Red Roof
Bačka Topola, 1958