Промена радног времена

02.04.2019.

На основу члана 51. и 55. и 192. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 21/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), члана 18. став 1. тачка 2. Статута Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор и члана 18. Правилника о раду Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор, директор Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор, доноси:

 

ОДЛУКУ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ

 

Члан 1.

            Овом Одлуком утврђује се распоред дневног и недељног радног времена у оквиру укупног годишњег радног времена у Галерији „Милан Коњовић“ Сомбор.

 

Члан 2.

            Због потребе посла, боље организације рада и рационалнијег коришћења радног времена, а узимајућу у обзир специфичности делатности Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор, радна недеља се утврђује од понедељка до недеље, и то на следећи начин:

 - понедељак: од 08:00 до 14:00 часова, уз перманенцију после 14:00 часова до 20 часова/ 6 сати/

 - уторак, среда, четвртак и петак: од 08:00 до 20 часова,

 - субота и недеља: од 08:00 до 14:00 часова.

 

Члан 3.

            Радно време са публиком утврђује се у трајању од 08:00 до 19:00 часова уторком, средом, четвртком и петком, док се радно време са публиком суботом и недељом утврђује у трајању од 09:00 до 13:00 часова.

 

Члан 4.

            У оквиру распорeда радног времена из претходног члана ове Одлуке, недељно радно време сваког запосленог износи 40 сати, у складу са Законом.

У оквиру распорада радног времена из претходног члана ове Одлуке, сваки запослени има недељни одмор у трајању од 24 сата непрекидно, у складу са Законом.

 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.04.2019. године.

 

 

            У Сомбору дана 29.03.2019. године

 

 

                                                                                                                ДИРЕКТОР

                                                                                                         Милена Рацков-Ковачић

Сувенирница

Публикације
Публикације