Miris strasti

             Od 14. maja do 14. juna 2011. godine

Reč autora

 

Od praistorije do danas erotika je u umetnosti zauzimala posebno mesto. Intrigantna i provokativna tema, večita je stvaralačka i umetnička inspiracija.

Pojam erotike u umetnosti predstavlja skoro metafizički čin. U njoj se požimaju čist nagon i vitalna energija stvaraoca, sa vizijom trenutnog kreativnog nadahnuća.

Teme erotskog sadržaja u delima Konjovića prisutne su od samog početka razvoja njegove slikarske vizije i predstavljaju  hronološki jasan stvaralački kontinuitet - od akademskog do asocijativnog likovnog izražavanja.

RAZVOJ SLIKARSKE VIZIJE

Prva dva akta naslikao je u Beču 1921. godine, pod nazivom "Ležeći akt" i "Kompozicija sa četiri akta". Rađeni su pod uticajem starih renesansnih majstora. Po kazivanju Konjovića pomenute slike nažalost nisu sačuvane.
Kupačice sa Brača, 1923.

Tada, neoklasicizam i kubizam kao aktuelni stilovi likovnog izražavanja nisu zaobišli ni Konjovićev stvaralački put. Prihvatajući taj stilski izazov, istrajan u nameri da sledi analitičnost i postupnost strogog razvijanja slikarske vizije, Konjović stvara niz veoma uspešnih geometrijski oblikovanih ženskih aktova. Način likovnog izražavanja, strogo oblikovane forme i tamni kolorit u suprotnosti je sa prirodom i temperamantom slikara kakav je bio Konjović.

GRAD SVETLOSTI

Odlazak u Pariz 1924. godine Konjoviću donosi potpuno novu stvaralačku viziju. Napuštajući dotadašnja likovna iskustva kubizma i neoklasicizma, njegovo stvaralaštvo doživljava korenite promene - probuđeni kolorit sa dominantno "plavo-zelenim" tonom, potezi slobodniji i razigraniji a figure ženskog akta su životnije i u pokretu. Dva akta, 1928.

Taj hrabri povratak sebi i svom slikarskom temperamentu inspirisan ekspresionističkim  likovnim senzibilitetom, iznedrio je lirske aktove pariske plave faze. Po povratku iz Pariza slika senzualne ženske aktove toplog kolorita, sa snažnim odnosom komplementarnih boja. Ova dela nastala su u Cavtatu i Somboru. Ležeći akt, 1932.

HROMATIKA BOJE

Nakon Drugog svetskog rata nastaju aktovi i poluaktovi stišanog kolorita, plastično oblikovane forme umerene ekspresije poteza. Takvo melanholično raspoloženje kao ogledalo doživljaja spoljašnjeg sveta Konjović je projektovao na slikarsko platno. Dubrovačka Venera, 1948.

STILIZACIJA FORME

Težnjom ka redukciji i oslobađanju slike suvišnih detalja, od pedesetih do šezdesetih godina prošlog veka, Konjović unosi potpuno novi slikarski rukopis. Aktovi su monumentalniji i stilizovaniji, oivičeni crnom konturom, te svedeni na dve dimenzije sa čistim kolorističkim odnosom boja.
Akt, 1953.

ČULNO PROŽIMANJE

Ženski aktovi nastali u periodu od šezdesetih do devedesetih godine prošlog veka predstavljaju posebnu likovnu celinu.

Snažnim i eksplozivnim potezima Konjović slika groteskne figure ženskog tela sa vidno izraženim atributima polnosti.Ljubavnici, 1970.

Stilska promena iz ovog razdoblja, primarnog poteza i snažnog kolorita nesputanija no ikada, stvarana u vrtlogu strasti pronašla je put kojem je Konjović godinama težio. Dela erotskog sadržaja iz ovog veoma plodnog stvaralačkog perioda, pozne životne dobi, potvrda su često pominjane "večite duhovne mladosti" i vitalnosti umetnika.Poluakt, 1990.

Neiscrpnu stvaralačku i pokretačku energiju pronalazio je u ljubavi prema čoveku, savršenstvu prirode i uzvišenoj lepoti. Radost stvaranja u interakciji sa snažnim doživljajem spoljašnjeg sveta osnova je Konjovćevog slikarstva.

Nebojša Vasić, akademski slikar

                                                                                                           

Suvenirnica

Publikacije
Publikacije