Promena radnog vremana

02.04.2019.

Na osnovu člana 51. i 55. i 192. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 21/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), člana 18. stav 1. tačka 2. Statuta Galerije „Milan Konjović“ Sombor i člana 18. Pravilnika o radu Galerije „Milan Konjović“ Sombor, direktor Galerije „Milan Konjović“ Sombor, donosi:

 

ODLUKU O RADNOM VREMENU

 

Član 1.

            Ovom Odlukom utvrđuje se raspored dnevnog i nedelјnog radnog vremena u okviru ukupnog godišnjeg radnog vremena u Galeriji „Milan Konjović“ Sombor.

 

Član 2.

            Zbog potrebe posla, bolјe organizacije rada i racionalnijeg korišćenja radnog vremena, a uzimajuću u obzir specifičnosti delatnosti Galerije „Milan Konjović“ Sombor, radna nedelјa se utvrđuje od ponedelјka do nedelјe, i to na sledeći način:

 - ponedelјak: od 08:00 do 14:00 časova, uz permanenciju posle 14:00 časova do 20 časova/ 6 sati/

 - utorak, sreda, četvrtak i petak: od 08:00 do 20 časova,

 - subota i nedelјa: od 08:00 do 14:00 časova.

 

Član 3.

            Radno vreme sa publikom utvrđuje se u trajanju od 08:00 do 19:00 časova utorkom, sredom, četvrtkom i petkom, dok se radno vreme sa publikom subotom i nedelјom utvrđuje u trajanju od 09:00 do 13:00 časova.

 

Član 4.

            U okviru rasporeda radnog vremena iz prethodnog člana ove Odluke, nedelјno radno vreme svakog zaposlenog iznosi 40 sati, u skladu sa Zakonom.

U okviru rasporada radnog vremena iz prethodnog člana ove Odluke, svaki zaposleni ima nedelјni odmor u trajanju od 24 sata neprekidno, u skladu sa Zakonom.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od 01.04.2019. godine.

 

 

            U Somboru dana 29.03.2019. godine

 

 

                                                                                                                DIREKTOR

                                                                                                      Milena Rackov-Kovačić

Suvenirnica

Publikacije
Publikacije