Vinogradi pod golim bregom I
Vinogradi pod golim bregom I
Sombor, 1963.